Privacy 2018-05-24T10:39:29+00:00

PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Aeternus BV. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Aeternus BV met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

  • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
  • Om gebruik van de diensten van Aeternus BV aan u te factureren.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Aeternus BV

  • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Aeternus BV en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Aeternus BV rust, zoals:

  • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Aeternus BV wilt u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal Aeternus BV dat aan u laten weten.

Ook kan Aeternus BV u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met Aeternus BV. Hoe ver uw relatie met Aeternus BV gaat, bepaalt u grotendeels zelf. U kunt bijvoorbeeld benaderd worden voor activiteiten en informatie over Aeternus BV. Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Indien u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van Aeternus BV (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief, een White paper, de MBI-portal of een aanvraag voor bepaalde informatie of contact), of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.

Aeternus BV heeft een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een White paper, of anderszins), aanvullende informatie te sturen over Aeternus BV zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor een dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft Aeternus BV nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het afnemen van een dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij Aeternus BV afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van de vereniging beter kunnen invullen.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Aeternus BV de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Aeternus BV de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Aeternus BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Aeternus BV geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Aeternus BV. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn voor de M&A-sector. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uitnodigingen en overige mailingen

Indien u klant bent van Aeternus BV, indien u deelneemt aan een activiteit van Aeternus BV of indien u informatie aanvraagt bij Aeternus BV, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante events, dienstverlening, producten, etc. Daarnaast heeft Aeternus BV enkele mailing lists rond specifieke onderwerpen waaraan wij u kunnen toevoegen op eigen verzoek, of omdat dit voorkomt uit activiteiten in het kader van uw relatie met Aeternus BV. U kunt altijd aangeven geen mailingen meer te willen ontvangen door u direct af te melden van een mailing list, of door contact op te nemen met het office management (info@aeternuscompany.nl).

Verstrekking aan derden

Aeternus BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Aeternus BV bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten. Indien u meer informatie wilt over Aeternus BV, ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

Aeternus BV
Noorderpoort 39
5916 PJ Venlo
info@aeternuscompany.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Aeternus BV adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018.