Privacyverklaring

Aeternus BV, statutair gevestigd te 5916 PJ Venlo, aan de Noorderpoort 39, verwerkt dagelijks informatie over personen.

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Aeternus BV. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming en ander relevante wet- en regelgeving stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Aeternus BV met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken
 • Ten behoeve van onze dienstverlening;
 • Om gebruik van de diensten van Aeternus BV aan u te factureren.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Aeternus BV

 • Om klanten informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Aeternus BV
 • Te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Aeternus BV rust, zoals:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Uw aanmelding voor onze seminars en/of events te verwerken;
 • Uw sollicitatiedocumentatie te verwerken;
 • Uw aanmelding op ons MBI-platform te verwerken en het MBI-platform te beheren;
 • Uw citaat over onze dienstverlening op onze website te publiceren.

Welke gegevens worden verwerkt

Direct Marketing

Aeternus BV wilt haar klanten op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal Aeternus BV dat aan bestaande klanten laten weten. Aeternus BV heeft daarnaast een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals een White paper), aanvullende informatie te sturen over Aeternus BV . Indien de klant aangeeft het ontvangen van nieuwsberichten niet langer op prijs te stellen, zal Aeternus BV het toezenden van dergelijke informatie direct staken. zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Ook kan Aeternus BV u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Indien u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van Aeternus BV (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief, een White paper, de MBI-portal of een aanvraag voor bepaalde informatie of contact), of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.

Bent u nog geen klant van Aeternus, maar wilt u toch graag op de hoogte worden gehouden? Dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Uitvoering dienstverlening

Voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam, e-mailadres, betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij uw opdracht uitvoeren, contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van het proces. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, bijvoorbeeld aan een derde partij voor de afhandeling van i-Dealbetalingen.

Sollicitatieprocedure

Aeternus BV verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Aeternus BV uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.

Social media

Aeternus BV is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Twitter, Facebook en LinkedIn. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een “Facebook-like”. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie. Daarnaast kan de sociale media uw persoonsgegevens krijgen, indien u klikt op een van onze buttons op de website. Welke persoonsgegevens de sociale media verwerkt, volgt uit de desbetreffende privacyverklaringen van de sociale media, Kortheidshalve verwijzen wij u naar deze privacyverklaringen.

Voor een dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft Aeternus BV nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het afnemen van een dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij Aeternus BV afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van de vereniging beter kunnen invullen.

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Aeternus BV. Hiervoor hebben wij uw naam, de naam van de organisatie waar u werkzaam bent, adres, postcode, plaats en e-mailadres nodig. Door middel van onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn voor de M&A-sector. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uitnodigingen en overige mailingen

Indien u klant bent van Aeternus BV, indien u deelneemt aan een activiteit van Aeternus BV of indien u informatie aanvraagt bij Aeternus BV, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante events, dienstverlening, producten, etc.

Daarnaast heeft Aeternus BV enkele mailing lists rond specifieke onderwerpen waaraan wij u kunnen toevoegen op eigen verzoek, of omdat dit voorkomt uit activiteiten in het kader van uw relatie met Aeternus BV. U kunt altijd aangeven geen mailingen meer te willen ontvangen door u direct af te melden van een mailing list, of door contact op te nemen met het office management (info@aeternuscompany.nl).

Voor uw aanmelding bij een van onze seminars en/of events hebben wij uw naam, naam van de organisatie waar u werkzaam bent, geslacht, functie, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel andere specifieke informatie (zoals speelsterke in verband met een tennistoernooi) nodig.

MBI-platform

Management Buy In kandidaten (particulieren die een bedrijf willen kopen of zich wensen in te kopen) kunnen zich aanmelden bij ons MBI-platform. Door middel van uw aanmelding krijgen wij een eerste indruk van uw wensen en behoeften, aan de hand waarvan wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, Voor uw aanmelding hebben wij uw NAW-gegevens, uw ervaring, gegevens betreffende uw financiële situatie, overige persoonlijke kenmerken en uw wensen nodig.

Contactformulier

Indien u met ons in contact wenst te komen, kunt u ons contactformulier op de website invullen. Indien u uw naam, e-mailadres, onderwerp van uw vraag en uw bericht invoert, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:
Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Aeternus BV de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Aeternus BV de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Aeternus BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Aeternus BV draagt zorg voor optimale functionaliteiten van haar website. Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert, maakt Aeternus BV gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken en verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld. Niet-functionele cookies niet nodig voor het laten functioneren voor de website. Deze cookies stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Door middel van niet-functionele cookies kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
 • technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
 • vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen.

Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Verstrekking aan derden

Aeternus BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Aeternus BV bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder). Aeternus BV geeft geen persoonsgegevens door naar organisaties gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten. Indien u meer informatie wilt over Aeternus BV, ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Bij dit adres kunt u tevens terecht voor uw verzoek tot beperking van de verwerking, om overdracht van digitale data en voor eventuele bezwaren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Aeternus BV
Noorderpoort 39
5916 PJ Venlo

info@aeternuscompany.nl

Aeternus BV zal binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Aeternus BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Aanpassen privacy statement

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Aeternus BV geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Aeternus BV adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 26 juni 2018.