Kennisartikel
18-12-2018

Trends & Ontwikkelingen Recyclingindustrie

In dit artikel wordt nader ingegaan op de laatste trends en ontwikkelingen in de recyclingindustrie.

Ontwikkeling Volumes

Cijfers van MarketLine geven aan dat in 2017 het wereldwijde volume in de recyclingindustrie 1.372 miljoen ton bedroeg. In datzelfde jaar bedroeg het volume in Nederland 8,8 miljoen ton. Oftewel, 0,6% van het wereldwijde volume.
Wanneer we de wereldwijde, Europese en de Nederlandse gegevens vergelijken, dan zien we een belangrijk verschil in volumeontwikkeling. Wereldwijd is het volume in de afgelopen 3 jaar toegenomen en wordt verwacht dat deze trend zich doorzet. In Europa lijkt de groei in afvalvolume af te nemen, terwijl het afvalvolume in Nederland een duidelijke daling heeft ingezet.

Wereldwijd

Wereldwijd stijgt het afvalvolume door een toenemende wereldbevolking, stijgende welvaart en verstedelijking. In opkomende economieën (o.a. Azië en Zuid-Amerika) is verwerving van kennis en nieuwe technologieën ten behoeve van een duurzame en efficiënte verwerking van de groeiende afvalberg steeds belangrijker.

Europa

Kijkende naar de trend in Europa dient een tweedeling gemaakt te worden in West-Europa en overige Europese landen. In West-Europa is sprake van een dalend afvalvolume terwijl in het verleden juist veel geïnvesteerd is in een hogere productiecapaciteit. Door de overcapaciteit die ontstaan is, zijn prijzen onder druk komen te staan. In overige Europese landen is gemiddeld sprake van een stabiel tot beperkt stijgend afvalvolume.

Nederland

Maar wat veroorzaakt nu eigenlijk het dalende afvalvolume in West-Europa? Kijkende naar ons eigen land kunnen we concluderen dat de dalende trend in het verleden mede veroorzaakt werd door de crisis: minder bedrijvigheid lijdt immers tot een lager volume in bedrijfsafval. Voor de toekomst geldt echter dat (1) de Nederlandse overheid zich meer en meer richt op preventie van afval en (2) de vergrijzing, ouderen consumeren over het algemeen minder. Een verdere daling van het afvalvolume wordt dan ook voor de toekomst verwacht.

recycling tabel
*2018 t/m 2022 zijn prognosecijfers

Circulaire economie

In een circulaire economie is men gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor is het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit geeft ook nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstoffen verbruik.

Kwaliteit afval

Om de waarde van het afval te behouden moet aan de voorkant van het proces al gedacht worden over de mogelijkheden tot hoog kwalitatief hergebruik van de grondstoffen: (1) zo min mogelijk verschillende materialen per product, (2) verhoging repareerbaarheid en (3) eenvoudig demonteerbaar/recyclebaar. Op het einde van de levensfase van het product is het van belang dat er een goed recyclingsysteem bestaat dat afval kan verwerken en/of bewerken tot nuttige nieuwe grondstoffen.

Echter, de milieuwinst bij hergebruik verschilt per grondstof. Zo staat de milieuwinst van plasticinzameling ter discussie: in september 2017 stelde het CBP dat het huidige systeem van plasticinzameling slechts 0,10% – 0,15% van de totale uitstoot in Nederland betreft. Terwijl het huidige systeem van inzamelen en recycling ongeveer €150 mio per jaar kost. Dit komt omdat de kwaliteit van ingezameld plastic laag is doordat er steeds meer reststoffen blijven zitten wat de kwaliteit voor het hergebruikproces negatief beïnvloedt. Een groot deel van het ingezamelde plastic belandt hierdoor alsnog in de verbrandingsoven.

Cradle to Cradle

Nederland staat bekend als een van de meest vooruitstrevende landen op het gebied van Cradle to Cradle. Met name in de regio Zuid-Nederland heeft deze vorm van een gesloten kringloop zich in de laatste jaren sterk ontwikkeld. Het Gemeentehuis in Venlo, dat volledig is gebouwd en ingericht op basis van dit principe, is hier een uitstekend voorbeeld van. Optimaal en efficiënt recyclen zal ons in de toekomst in staat stellen het Cradle to Cradle principe verder te ontwikkelen als onderdeel van een duurzame economie.

Consolidatieslag & Transitie

De afgelopen jaren heeft er een flinke consolidatieslag plaatsgevonden binnen Europa (zie pagina 11 ,van onderstaand onderzoeksrapport, voor de M&A-deals in Nederland vanaf 2016). Deze trend zet zich ook in 2018 door. Deze consolidatieslag is hoofdzakelijk ingegeven door de dalende volumes met als gevolg lagere marges (prijsdruk door lagere volumes/vraag en hogere capaciteit machinepark/aanbod). Maar voor de toekomst wordt voorspeld dat de transitie naar een circulaire economie een steeds belangrijkere rol zal gaan spelen op het toneel van M&A, mede omdat het verdienmodel van recyclingbedrijven verder zal veranderen van afvalvernietiging naar afvalverwerking naar waardevolle grondstoffen.

Meer weten over de Recycling branche? Download dan hier ons onderzoeksrapport: Aeternus Top 25 Recycling

 

Gerelateerde artikelen

Recente deals in deze branche

Toon meer deals

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand