Belangrijk voor familiebedrijven en management buy-outs

Belangrijk voor familiebedrijven en management buy-outs

Bert SchaaremanBert Schaareman op

De BOR is een fiscale faciliteit voor de schenk- en erfbelasting. Door toepassing van de BOR krijg je een vrijstelling voor het deel van het ondernemingsvermogen dat je door schenking of vererving verkrijgt. Hierdoor hoeft er minder of geen belasting betaald te worden. In de Voorjaarsnota 2023 is door de Nederlandse regering een wijziging van de BOR aangekondigd (zie Voorjaarsnota 2023 (overheid.nl) voor de volledige tekst.

Actie vereist

Actie is vereist als het belang dat u met toepassing van de BOR wilt schenken aan uw bedrijfsopvolger groter is dan de beoogde nieuwe vrijstelling van € 1.500.000 (thans € 1.205.871).Na de invoering van de nieuwe regeling bent u namelijk meer schenkbelasting verschuldigd omdat de vrijstelling over het meerdere boven € 1.500.000 wordt verlaagd van 83% naar 70%. Of deze wijzigingen met Prinsjesdag (19 september 2023) ingaan of per 1 januari 2024 is nog niet duidelijk bij het uitbrengen van dit artikel.

Nog even wachten als….

Even wachten op de nieuwe BOR-regeling is aan te raden als de verkrijger thans bij overdacht nog niet aan de dienstbetrekkingseis voldoet, minimaal drie jaar bij de onderneming in dienst. Deze wordt namelijk afgeschaft.

Belangrijkste aangekondigde wijzigingen

  • De dienstbetrekkingseis wordt afgeschaft;
  • De 100%-vrijstelling wordt verhoogd van € 1.205.871 naar € 1.500.000 en de vrijstelling over het meerdere verlaagd van 83% naar 70%;
  • Vastgoed dat aan derden wordt verhuurd, wordt voortaan gezien als beleggingsvermogen en komt dus niet meer in aanmerking voor de BOR;
  • Keuzevermogen (bedrijfsmiddelen die gemengd worden gebruikt) kwalificeert enkel nog voor de BOR voor zover deze daadwerkelijk binnen de onderneming worden gebruikt;
  • De doelmatigheidsmarge, waarbij tot 5% van het beleggingsvermogen als ondernemingsvermogen mag worden aangemerkt, vervalt;
  • De BOR wordt beperkt tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5% die volledig meedelen in de winstgerechtigdheid en de liquidatieopbrengst. (De huidige verwateringsregeling en de uitzondering voor preferente aandelen in het kader van gefaseerde bedrijfsopvolging worden gecontinueerd.)

Voor de BOR blijft verder gelden dat:

  • De vrijstelling alleen geldt voor ondernemingsvermogen en niet voor beleggingsvermogen;
  • De schenker of erflater de onderneming minimaal vijf jaar (bij schenking) of één jaar (bij vererving) moet hebben gedreven en de verkrijger de onderneming minimaal vijf jaar dient voort te zetten.

Een (vereenvoudigde) situatie

Vader heeft een onderneming waarvan de waarde in het economisch verkeer € 10.000.000 bedraagt voor een 100% aandelenbelang in deze onderneming. Op de balans van de onderneming staat voor EUR 500.000 aan derden verhuur vastgoed. Vader schenkt zijn zoon 60% van de aandelen.

schenkbelasting tabel

Het al dan niet toepassen van de BOR leidt in dit voorbeeld tot in de oude en nieuwe regeling tot een fors verschil in belastingheffing over het te schenken bedrag van € 6.000.000. Het verschil tussen het toepassen van de huidige regeling en die van de Voorjaarsnota 2023 bedraagt € 117.750. In dit voorbeeld loont het zich dus, mits men aan de dienstbetrekkingseis voldoet, om de schenking vóór de wetswijziging te laten plaatsvinden.

Optimale toepassing van de BOR

Wilt u uw bedrijf overdragen aan een familielid of aan een derde? Aeternus kan u hierbij helpen. Wij zijn gespecialiseerd in bedrijfsovernames en hebben veel ervaring met het begeleiden van ondernemers bij schenkings- en verervingstrajecten. 8 medewerkers van ons team zijn Register Valuator. Wij adviseren u graag over de fiscale, juridische en financiële aspecten van een bedrijfsopvolging en zorgen daarbij voor een optimale toepassing van de BOR.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand